ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรมความรู้ตลาดทุนไทยให้สื่อมวลชน ปี 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนไทยสำหรับสื่อมวลชน ประจำปี 2566 หลักสูตรรู้ทันตลาดทุน หัวข้อ “รู้เท่าทันโลกการลงทุน” เพื่ออัปเดตพัฒนาการสำคัญของตลาดทุนไทยในบริบทที่เปลี่ยนไป และให้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงข้อมูลด้าน ESG สินค้าเครื่องมือการลงทุนใหม่ ๆ รวมถึงกระบวนการกลั่นกรองการเข้าจดทะเบียนของบจ. และ กฎเกณฑ์กำกับดูแลใหม่ ๆ บรรยายโดย คณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ และ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ และและรองผู้จัดการอีก 4 ท่าน คือ ศรพล ตุลยะเสถียร รินใจ ชาครพิพัฒน์ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ และปวีณา ศรีโพธิ์ทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สื่อข่าวในการนำเสนอข่าวตลาดทุนต่อสาธารณชน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกว่า 40 ท่าน และรับวุฒิบัตรภายหลังจบการอบรม

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย