EXIM BANK สนับสนุนการส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยไปสาธารณรัฐกานา

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายยาว ฟริมพง อ๊าดโด้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาหารและการเกษตร สาธารณรัฐกานา นางฟลอเรนซ์ อะโกนอร์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกานาประจำประเทศมาเลเซีย และ ดร.โจเซฟ เซี้ยว อะจีพอง ประธานบริหาร กลุ่มจ๊อสพอง (Jospong Group of Companies) หนึ่งในบริษัท Holding Company ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและให้บริการด้านการจัดการของเสีย เทคโนโลยี และบริการทางการเงินในแอฟริกาและเอเชีย เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการนำเข้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรจากประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรในสาธารณรัฐกานา รองรับความต้องการอุปโภคบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปตลาดแอฟริกาและเอเชีย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย