TNR เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มี.ค.นี้ รับสิทธิ์ปันผล 0.26 บาทต่อหุ้น

แม้ภาพรวมเศรษฐกิจปีที่ผ่านมาไม่สดใสจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่ TNR หรือ บมจ.ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ ผู้ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยรายใหญ่ที่สุดในไทย กลุ่มกิจการทำกำไรสุทธิปี 63 กว่า 111 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้ากว่า 11% และเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น ‘นายสุเมธ มาสิลีรังสี’ CFO (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) แจ้งมติบอร์ดอนุมัติจ่าย เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.26 บาท ส่วนใครที่ต้องการรับเงินปันผล ยังพอมีเวลาก่อนถึงกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 มีนาคมนี้ และจะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อจ่ายเงินปันผล 21 พฤษภาคมนี้

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

Symbol: TNR