GPSC รับ 2 รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม

คุณอังสนา ทองอำไพ ผู้จัดการคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้ารับโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory plus Social Value) ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการจากภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชุมชน และเพิ่มมูลค่าชุมชนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนตามบริบทของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างคุณค่าทางสังคม (Social Value) อันจะนำไปสู่เป้าหมายการเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดย GPSC ได้รับ 2 รางวัล ในระดับ Gold Plus จากโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 และศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีคุณณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้ พิธีฯ ดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ

ที่มา: มาเธอร์ ครีเอชั่น

Symbol: GPSC