จันทรเกษม ลงนามความร่วมมือกับ ESE Wellness Center เปิดตัว SENIOR LOUNGE

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ลงนามความร่วมมือกับ ESE Wellness Center และร่วมเปิดตัว SENIOR LOUNGE ศูนย์บริการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวันและการดูแลระหว่างวัน “The first era of Senior Mental health & Well-being Community in Thailand” โดยมีนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ

ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม