วิศวะมหิดล เปิดประสบการณ์บริหารความเป็นเลิศเพี่อความยั่งยืน ในงาน The 21st Thailand Quality Award, Winner Conference

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์บริหารองค์กรในงาน “The Thailand Quality Award, Winner Conference” ครั้งที่ 21 ภายใต้ธีม “การบริหารสู่ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน” (Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability) ในฐานะที่เป็นองค์กรสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) งานนี้จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ เกี่ยวกับการรับฟังผู้ใช้บริการหรือลูกค้าทั้งปัจจุบันและอนาคตอย่างหลากหลาย การเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าและตลาด ทำให้เกิดนวัตกรรมด้านหลักสูตรที่ทันสมัยและตรงความต้องการของตลาดแรงงาน  การสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า อาทิ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ความเป็นเลิศของการบริหารนำไปสู่ความยั่งยืนได้ เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แนวคิดเรื่องความยั่งยืนมีความสำคัญสำหรับองค์กรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย วิศวะมหิดลได้ปรับพัฒนากลยุทธ์และเป้าหมายการบริหารการศึกษาและวิจัยที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนสังคม โดยขยายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม บริการ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายสาธารณสุข นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งผลลัพธ์ความสำเร็จไม่เพียงทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังสามารถสร้างสมดุลที่ยั่งยืนทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย

รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการทุนมนุษย์​ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล​ กล่าวว่า​ ​​​งาน “The 21st Thailand Quality Award, Winner Conference” ได้เสริมสร้างความตื่นตัวและความก้าวหน้าขององค์กรในประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนและอัพเดตเทรนด์ความรู้ในการบริหารจัดการ การผลักดันการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมรวบรวมเคล็ดลับเทคนิค เครื่องมือ ที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการบริหารจัดการในหลายมิติ รวมถึงบทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด การจัดการลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจและการจัดการความรู้ การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วม การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรม รวมถึงการบริหารองค์กรอย่างมีความสมดุล โดยมีวิทยากรจากองค์กรระดับเวิลด์คลาสของไทยและต่างประเทศ

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น