บริการวิชาการ! ผู้บริหาร วทบ. SPU ถ่ายทอดความรู้ “Design Thinking” มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

อาจารย์วรวลัญช์ ธนัชปิยะธันย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข เชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Design Thinking ในหลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน (Onboarding for New Manager) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อม และเสริมศักยภาพหัวหน้างานให้มีความสามารถในการบริหารกำกับ และดูแลการทำงานของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการจูงใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร ความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย้ง และแก้ปัญหาการทำงานของทีมงานได้ ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม