ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ SPU ถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ ”การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ” ทางออนไลน์ VRU.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) บริการวิชาการสู่สังคม ได้รับเชิญจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์(VRU) ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ZOOM ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ภายใต้หลักสูตรการเพิ่มทักษะด้านการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วงเวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างวันที่ 27- 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล ได้กล่าวว่า  ปัจจุบันมีศูนย์บริการผู้สูงอายุที่เป็นเอกชน มากมาย และผ่านการรับรองอย่างถูกต้องตามกฏหมาย  และที่สำคัญ ราคาค่าบริการก็ไม่แพงเกินเอื้อมศูนย์บริการผู้สูงอายุมีบทบาทและหน้าที่เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับครอบครัที่ไม่มีเวลามากพอที่จะดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ก็สามารถพาผู้สูงอายุ มาเข้ารับบริการกับศูนย์บริการผู้สูงอายุได้ตามความต้องการ

ทั้งนี้การที่ไม่มีความสามารถหรือไม่มีเวลามากที่จะดูแลผู้สูงอายุในบ้านได้นั้นไม่ได้หมายความว่าครอบครัวเหล่านั้น จะเป็นคนไม่ดี ไม่รัก ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้าน  แต่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ในบางครั้ง ผู้สูงอายุอาจมีอาการป่วยหรือมีสภาวะที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เช่น โรคอัลไซเมอร์, โรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการกายภาพบำบัด เป็นต้น ซึ่งถ้าหากครอบครัวไม่มีความรู้และความเข้าใจทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอาการเหล่านั้นมากพอ หรือไม่สามารถแบ่งเวลามาช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในจุดนี้ได้ ก็จะทำให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ  และอาจส่งผลกระทบที่แย่กว่ากับผู้สูงอายุเก็เป็นได้   ดังนั้นศูนย์บริการผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญ และมีความจำเป็น  นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวที่ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ ด้วยตนเอง

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม