ม.ศรีปทุม ขอต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 สมศ.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยินดีต้อนรับ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ที่ประกอบด้วย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประธานกรรมการ  ผศ.ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรรมการ, ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม กรรมการ และ รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการ ในโอกาสตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM  ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม