มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/5 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียด ดังนี้

TCAS รอบ 1 Portfolio โครงการที่เปิดรับ

1) โควตาเรียนดี/ โควตา Portfolio ครั้งที่ 1 รับสมัครออนไลน์ วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565 เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี /5ปี จะต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS 66 ทปอ. ที่ เว็บไซต์ mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป และ ครั้งที่ 2 รับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 

2) โควตานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ รับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565

TCAS รอบที่ 2

1) โควตาพื้นที่รับสมัคร ครั้งที่ 1 รับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 และ ครั้งที่ 2 รับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – วันที่ 31 มีนาคม 2566 โครงการที่เปิดรับ ได้แก่

– โครงการรับตรงใช้คะแนน TGAT / TPAT เปิดรับสมัครวันที่ 5 มกราคม 2566 – 20 กุมภาพันธ์ 2566

– โครงการรับตรง ใช้ A –Level รับสมัครวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2566 – โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (รับวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.) รับสมัคร 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

– โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2566 และ ครั้งที่ 2 รับสมัคร 20 เมษายน 2566 – 20 พฤษภาคม 2566

TCAS รอบที่ 3 Admission เปิดรับสมัครวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. www.mytcas.com

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission โครงการที่เปิดรับ

– โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส. เปิดรับสมัคร วันที่ 20 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566

– โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ครั้งที่ 1 รับสมัคร วันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 และ ครั้งที่ 2 รับสมัคร 3 – 10 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้กำหนดการรับสมัครของแต่ละคณะแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบจากประกาศการรับสมัครของคณะอีกครั้ง สมัครเรียนออนไลน์และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th Facebook กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626,1627 กลุ่มงานรับสมัครเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ.

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ