สัมภาษณ์พิเศษ ยืน 1 IAESTE Thailand เรื่องแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ประจำปี 2566

ผศ.ดร.สุพิชชา ชีวพฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัญชีและการเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและผู้ช่วยเลขาธิการ IAESTE Thailand (ไอเอสเต้ ประเทศไทย) เปิดเผยว่า โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, Association-sans-but-lucratif) เป็นที่รู้จักกันมานานถึง 74 ปี (ระดับโลก) และมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติมากถึง 44 ปี ในประเทศไทย

การเปิดรับสมัครนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคนั้น ถือได้ว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าคัดเลือกสอบชิงทุนฝึกงาน ณ ต่างประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565IAESTE (ไอเอสเต้) เป็นการเปิดประสบการณ์โลกที่ประสบมาด้วยตนเองจากการฝึกงานด้านเทคนิค และการใช้ชีวิตในต่างแดนที่ต้องอาศัยทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คน (Soft skill) เพิ่มขึ้น นอกจากประสบการณ์ทำงานระดับโลกแล้ว (World Experience) ยังแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต (life experience) ที่ได้ให้ประสบการณ์ในการทำงานจริงๆ โดยจะเข้าฝึกงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนจบการฝึกงานมีใบรับรอง (Certificate) ให้นักศึกษาทุกคนเพื่อเพิ่มโอกาสและมอบทางเลือกใหม่ให้นักศึกษาได้นำไปใช้ประกอบกับResume  และเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ผ่านการฝึกงานด้านเทคนิคมาแล้ว

IAESTE (ไอเอสเต้)มีหน้าที่ติดต่อสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการรับนักศึกษาต่างชาติระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ถึงปริญญาเอก จากประเทศสมาชิก IAESTE 90 ประเทศเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและสาขาวิชาอื่นๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อเป็นทุนฝึกงาน ณ ต่างประเทศให้กับนักศึกษาไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถสอบผ่านการคัดเลือก ของโครงการ IAESTE Thailand ทั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในอัตราส่วน 1:1 กล่าวคือ นักศึกษาไทยที่จะเดินทางไปฝึกงานในต่างประเทศ (Outgoing Student) 1 คน ต่อนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้ามาฝึกงานในประเทศ  (Incoming Student)  1 คนในแต่ละปีสาขาที่สมัครและได้รับความสนใจสูงสุดติดอันดับ Top 3 ได้แก่  วิศวกรรมด้านเครื่องกลไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์

IAESTE Thailand มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3-4 และปริญญาโท-เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2566พิจารณารับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศสมาชิกองค์กร IAESTE เข้าฝึกงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน รายละเอียดดังนี้

  • รับสมัครระหว่างวันอังคารที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 สมัครออนไลน์
  • ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา16.00 น.
  • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • ประกาศผลสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษวันที่ 2 ธันวาคม 2565  เวลา 18.00 น.
  • สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและวิชาชีพเฉพาะทางวันที่16 – 17 ธันวาคม 2565 และ 23-24 ธันวาคม 2565
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนฝึกงาน  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00– 16.00 น.
  • ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา เพื่อรายงานตัวและพิจารณาเลือกทุนฝึกงาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • ชำระเงินและรับการฝึกงาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

จุดเด่นหรือจุดแข็งของIAESTE ผศ.ดร.สุพิชชา  กล่าวว่า เป็นผลจาก Word of Mouth (WOM) ที่เกิดจากนักศึกษาได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ในแต่ละรุ่นจึงเกิดการส่งต่อข้อมูลข่าวสารจากนักศึกษาคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งหรือสิ่งที่เรียกว่า ปากต่อปาก  Word of Mouth (WOM) หรือการบอกต่อปากต่อปาก ซึ่งเป็นการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ดีและทรงพลังมาก เป็นการสื่อสารได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและตรงประเด็นที่สุดสำหรับผู้จะเดินทางไปฝึกงาน ณ  ต่างประเทศ ทั้งการพูดคุย หรือการสื่อสารที่เกิดจากที่รุ่นพี่ๆ ที่เขาไปแล้วประทับใจ และชื่นชอบใน IAESTEนั้น สามารถบอกเล่าประสบการณ์จากตนเองบอกต่อยังบุคคลอื่นแบบปากต่อปากถือว่ามีความน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักเป็นอย่างมาก ที่จะเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ เพราะได้รับฟังสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์จริงๆ ของบรรดาเหล่ารุ่นพี่ๆ เองบอกต่อไปยังเพื่อน ครอบครัว หรือกลุ่มคนที่สนใจในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาตินี้อยู่แล้ว ดังนั้น การบอกต่อแบบปากต่อปากสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก IAESTE Thailand (ไอเอสเต้ ประเทศไทย) จึงได้ผลลัพธ์ที่ดีมาก เพราะไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ  ตัวอย่างเช่น  ข้อมูลจากรุ่นพี่ๆ ส่งต่อไปเรื่อย ๆ สิ่งที่เขาอยากรับทราบและอยากได้คือ การแลกเปลี่ยนได้ปฏิบัติงานในสถานที่จริงๆ ได้ทำงานจริงๆ ในบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นบริษัทข้ามชาติ และเป็นมหาลัยวิทยาลัยชั้นนำ ได้ทำงานที่ห้องปฏิบัติการ และเป็นผู้ฝึกงาน (Trainee) นี่คือการได้เห็นงานจริงที่ทำงานในสายที่เข้าเรียนจริง ๆ เพราะมันคือจุดแข็งที่นักศึกษาจะได้รับเช่น การบอกต่อว่าไอเอสเต้ มีเบี้ยเลี้ยงสนับสนุน ซึ่งหากเป็นที่ประเทศไทยนักศึกษาต่างชาติจะได้รับต่อคนก็ประมาณ 10,000 บาท

ส่วนคำถามยอดฮิตที่ว่า “ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย” หรือเก่งแบบกลาง ๆ สามารถลงสนามสอบในโครงการ IAESTE Thailand ได้หรือไม่!!มาได้เลยคะ IAESTE เปิดกว้างให้กับนักศึกษาทุกๆ มหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นอย่างมีจุดมุ่งหมายอยากจะไปเปิดโลกทัศน์ในต่างแดน ส่วนการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องคล่องแคล่วมาก (Fluent) แต่กล้าที่จะแสดงออก กล้าจะสื่อสารโต้ตอบเพื่อการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง เพราะถึงอย่างไรก็ต้องเข้าใจในระดับสื่อสารกับคนอื่นๆได้ในระดับหนึ่งก่อน รวมถึงการปรับตัวเอาตัวรอดได้ก็เพียงพอแล้ว และพยายามใช้การสื่อสารได้อย่างเข้าใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะ (Skill) ของแต่ละคนเช่นกัน

เมื่อสอบผ่านและรับทุนฝึกงานแล้วนักศึกษาแต่ละคนต้องเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ – ด้านจิตใจ

เตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ วางแผนการเงินก่อนเดินทาง  ซื้อตั๋วเครื่องบิน ทำความรู้จักวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศที่จะเดินทางไป รวมถึงการทำประกันการเดินทางและปัญหาสุขภาพ เป็นต้นสำหรับที่พักทางไอเอสเต้จัดหาให้ในที่อยู่บริเวณที่นักศึกษาเดินทางไปฝึกงาน

ในฐานะที่ IAESTE สนับสนุนทุนฝึกงาน ณ ต่างประเทศให้กับนักศึกษาไทย โดยผ่านเครือข่ายสถานประกอบการ หรือนายจ้างที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง ทำให้ในแต่ละปีมีนักศึกษามาสมัครค่อนข้างมาก จากคำบอกเล่ารุ่นสู่รุ่นส่งผลดีมากต่อภาพลักษณ์ของ  IAESTE “เปิดประสบการณ์ชีวิตของการฝึกงานในต่างแดนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยตัวเองจริง ๆ ”นักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานด้านเทคนิคในแต่ละสาขา เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยต่างก็ภาคภูมิใจและได้รับการการันตีว่าผ่านการทำงานจริง ๆ โดยการอ้างถึง (Reference)จาก IAESTEผศ.ดร.สุพิชชากล่าวท้ายที่สุด

นักศึกษาที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สำนักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  โทรศัพท์ 02-555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.iaeste-thailand.org

หรือ www.facebook.com/IaesteThailand.official/

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ