“เรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล กับมืออาชีพ” วิทยาลัยดุสิตธานี แบ่งปันความรู้ให้น้อง ๆ เศรษฐเสถียร

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร (แถวบนที่ 6 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ และ ดร.ประวีณา คาไซ (แถวบนที่ 9 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย นำโดย ครูจินดา อุ่นสอน และครูฉวีวรรณ แพงหอม เพื่อร่วมทำกิจกรรม “เรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล (Table Manners)” ณ ห้องอาหารมะฮอกกานี วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

สำหรับห้องอาหารมะฮอกกานีของวิทยาลัยดุสิตธานีนั้น เป็นห้องอาหารที่ให้บริการแบบ Dining Room เป็นส่วนที่ให้นักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารได้ลงเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกทักษะในการประกอบอาหาร และการให้บริการแก่ผู้ที่มารับประทานอาหาร ซึ่งจะเป็นแขกจากภายนอก หรือนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา    

ทั้งนี้ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้เดินเยี่ยมชมวิทยาลัยเพื่อดูการเรียนการสอน ตลอดจนเรียนรู้ความพร้อมทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของวิทยาลัย และร่วมทำกิจกรรมการพับผ้าเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ และเทคนิคการปูเตียง โดย อ.จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ อาจารย์ประจำกลุ่วิชาการจัดการงานสถานที่และห้องพัก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3  อีเมล pr.pr@dtc.ac.th 

หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี