สำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ปี’64

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) แสดงความยินดีต่อสำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ปี 2564 พร้อมด้วย ผศ.ดร. กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยื่น ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ และ รศ.ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง

รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ได้รับคะแนนจากผู้ตรวจประเมินถึง 91.10 (ระดับดีเยี่ยม ทอง) ที่สามารถสื่อสารและสร้างจิตสำนึกต่อกลุ่มเป้าหมายได้ดี รวมถึงการจัดหลักสูตรที่ครอบคลุมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว และการกำหนดแผนการรณรงค์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียว ครบทั้ง 9 ประเด็น ตลอดจนผลการดำเนินงานที่เน้นเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสียและปริมาณก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 และสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมัครขอรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

พร้อมกันนี้ได้มีการพิจาณาผลการตรวจประเมินและผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านเกณฑ์การประเมิน สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ