วิศวะมหิดล –  เจดับเบิ้ลยูดี เฮลท์ คอนเนคซ์ สร้างต้นแบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รพ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เฮลท์ คอนเนคซ์ จำกัด (JWD) โดย ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ลงนาม มุ่งการสร้างต้นแบบทางธุรกิจตามรูปแบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโรงพยาบาล วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือกันในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขในประเทศไทย

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีจุดแข็งทางด้านการแพทย์และสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีนโยบายและทิศทางในการบริหาร โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการทางด้านหลักสูตร การวิจัยและวิชาการจากคณะต่าง ๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรมไปสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งยกระดับความเข็มแข็งการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง และการวิจัยแบบพหุสาขาวิชาในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ เช่น Healthcare Engineering, Logistics, Railway Engineering, Digital Engineering และ Sustainable Energy and Environment รวมถึงความเชื่อมโยงงานวิชาการในแต่ละภาควิชาให้เกิดบูรณาการข้ามสาขาวิชา ตลอดจนส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมไทยและประชาคมโลก

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) กล่าวว่า ความร่วมมือ การสร้างต้นแบบทางธุรกิจตามรูปแบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโรงพยาบาล กับ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เฮลท์ คอนเนคซ์ จำกัด (JWD) ในครั้งนี้ จะร่วมกันศึกษาปัญหาที่เป็น Pain Points ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าและหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการด้านการขนส่ง ด้านคลังสินค้า การกระจายสินค้า ที่เชื่อมโยงการขนส่งตลอดสายโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในรูปแบบการขนส่ง 3rd Party Logistics หรือ 4th Party Logistics (3PL & 4PL) สำหรับระบบสาธารณสุขไทย เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ไม่สมดุล ลดปัญหาสินค้ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหมดอายุ ไม่เพียงพอ ขาดไปหรือมากเกินไป รวมถึงจัดการภาระด้านการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เป็นต้น การผนึกความร่วมมือนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์คลังสินค้า รวมถึงผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพการบริการเติมเต็มคลังสินค้าโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขไทย โดยผู้ให้บริการขนส่งอย่างมืออาชีพ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์ ภาระงานที่ไม่จำเป็น และเกิดการใช้ทรัพยากรด้านสาธารณสุขไทยให้เกิดประสิทธิผลคุ้มค่าสูงสุด

ทั้งนี้ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์การด้านงานวิจัยและให้คำปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์ในระบบสาธารณสุข โดยผนวกศาสตร์ด้านงานวิศวกรรมกระบวนการโลจิสติกส์มาประยุกต์ต่อยอด เช่น การจัดการไหลผู้ป่วยลดความแออัด การจัดการคลังสินค้าและการพยากรณ์ปริมาณการใช้สินค้าในโรงพยาบาล รวมถึงโครงการพัฒนาบุคลากร Train the Trainer ด้านงานบริการสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ (Patient Safety) ในงานด้านสาธารณสุขไทย ในขณะที่ บริษัท JWD มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านคลังสินค้าและโลจิสติสก์ซัพพลายเชนเต็มรูปแบบ บริการจัดการคลังสินค้า บริการขนส่งและกระจายสินค้าในภูมิภาคอาเซียน ต่อยอดการให้บริการโลจิสติกส์โซลูชั่นใหม่ๆ อยู่เสมอ

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เฮลท์ คอนเนคซ์ จำกัด (JWD Health ConneX) กล่าวว่า บริษัทฯ มีแรงบันดาลใจที่ต้องการจะขับเคลื่อนกิจกรรม Digital Supply Chain โดยการผสานเทคโนโลยีและความร่วมมือจากเหล่าพันธมิตร (Strategic Partners) มาใช้ในการจัดการด้านสายโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนการให้บริการ ล่าสุด ได้มีการนำเสนอโมเดลธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Supply Chain-As-a-Service ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม Healthcare โดยทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จากทีมสหวิชาชีพทางการแพทย์ และวิชาชีพอื่น ๆ จึงมีประสบการณ์ ความเข้าใจในกระบวนการให้บริการทางการแพทย์ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพทางการบริการ และคุณภาพทางการแพทย์ เพื่อเป็น Value Proposition ที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการและผู้รับบริการ

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น