ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ คว้ารางวัลกิตติมศักดิ์ ระดับอาเซียน “AFEO Awards and Fellowship 2021”

ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์ AFEO Awards and Fellowship 2021 ประเภทรางวัล AFEO Honorary Member Award ได้รับการคัดเลือกจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เพื่อเป็นรางวัลสำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างโดดเด่น ทั้งการอุทิศตนให้กับงานด้านวิศวกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน ประกาศ ณ ที่ประชุม CAFEO 39 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)

รางวัล “AFEO Awards and Fellowship 2021” ประเภท AFEO Honorary Member Award เป็นรางวัลที่สหพันธ์วิศวกรรมสถานแห่งอาเซียน หรือ ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือกันระหว่างสมาคมทางด้านวิศวกรรม ใน 10 ประเทศอาเซียน โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสหพันธ์นี้ด้วย ได้มอบให้แก่บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งให้บริการที่โดดเด่นในวิชาชีพวิศวกรรม ในสถาบันและ/หรือประเทศอาเซียน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ 1) ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม ของสถาบันและ/หรือชาติอาเซียน 2)ได้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณความซื่อสัตย์และความทุ่มเทให้กับวิชาชีพวิศวกรรม 3)ได้ให้บริการที่สำคัญและโดดเด่นมากต่อการสร้างชาติและต่อประเทศบ้านเกิด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ ที่ได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์ AFEO Awards and Fellowship 2021 และสร้างชื่อเสียงมาสู้ รั้ว มจพ.

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ