ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดชลบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ “เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน” จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจอันดีในครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลในครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสถาบันหลักอย่างแท้จริง ในการกล่อมเกลาคนในสังคมหรือสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดี เป็นครอบครัวคุณธรรมนำไปสู่ชุมชน สังคมคุณธรรมที่มีความรัก สามัคคี เอื้ออาทรและส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้สื่อได้มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามขอฃคนในสังคม

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม