วิศวะมหิดล เปิดสมัครนศ. ป.ตรี รอบรับตรง 3 หลักสูตรนานาชาติ วันนี้ – 20 พ.ย.64

เพื่อคนรุ่นใหม่…ก้าวเป็นวิศวกรเปลี่ยนแปลงโลกและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึงได้รับการจัดอันดับจากสถาบัน Times Higher Education (THE) แห่งสหราชอาณาจักร ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย ประจำปี 2565 กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษารอบรับตรง 3 หลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ  ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

1.สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering International Program) รับจำนวน 35 คน หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาประเทศ สู่ไทยแลนด์ 4.0 สร้างบุคลากรและงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับโลก เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพที่กำลังเติบโตและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป้าหมายผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถจัดการกับปัญหาทั้งทางด้านวิศวกรรมและทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประชาคมระหว่างประเทศได้

2.สาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ (Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering International Program) รับจำนวน 20 คน เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางด้านพลังงานหมุนเวียนและเชื้อเพลิงชีวภาพ การสังเคราะห์วัสดุอัจฉริยะจากวัสดุที่เป็นคาร์บอนทำจากโลหะและชีวภาพ เทคนิคสมัยใหม่ในการผลิตไบโอเซนเซอร์และอนุภาคนาโนสำหรับการใช้งานทางการแพทย์และเภสัชกรรมเป็นเป้าหมายเพิ่มเติม การจำลองแบบอะตอมและโมเลกุล การจำลองแบบไดนามิกของของไหลเชิงคำนวณ (CFD) การประมวลผลข้อมูลโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียม (ANN) และแอปพลิเคชันที่ทันสมัยอื่นๆ เป็นต้น

3.สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม หลักสูตรนานาชาติ (Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering (Dairy and Beverage Engineering Major)  รับจำนวน 12 คน ซึ่งนับเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับตลาดยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่ประเทศอาเซียนและตลาดการผลิตทั่วโลก นักศึกษาจะได้รับความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการควบคู่ไปกับจุลชีววิทยา วิศวกรรมกระบวนการ DBE แบบองค์รวม และทักษะที่จำเป็นของการจัดการร่วมกัน ความเป็นผู้นำ และมีความสามารถด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประสบความสำเร็จในการศึกษาขั้นสูง

รายละเอียดการรับสมัคร       

  • สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ shorturl.asia/wXvfY
  • สาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ shorturl.asia/CInms
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม หลักสูตรนานาชาติ shorturl.asia/S9w0W

ช่องทางการสมัคร

         สามารถสมัครได้ที่  https://bit.ly/3mL97Fe

 

ที่มา: บริษัท เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด