TFG เซ็น MOU กับคณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร “ส่งเสริมความรู้จากเอกชนสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ร่วมสร้างหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญส่งต่อนักศึกษารุ่นใหม่

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมมือทางวิชาการ โดยร่วมสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ฟาก”เพชร นันทวิสัย” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระบุ ความร่วมมือในครั้งนี้ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของภาคเอกชนในอนาคต เดินหน้าร่วมสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL) ในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ทั้งในภาคการบรรยาย และภาคปฏิบัติ พร้อมความร่วมมือด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ สังคม มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

นายเพชร นันทวิสัย ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือTFG เปิดเผยว่า บริษัทฯและบริษัทในเครือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย อาจารย์ ดร. วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยเป็นการลงนามเพื่อร่วมมือทางวิชาการโดยร่วมมือกันสร้างหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา และมหาวิทยาลัย และความร่วมมืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

“สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนางานด้านการศึกษา โดยการร่วมกันสร้างหลักสูตรของทั้งบริษัท และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นฐานทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงการได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก TFG เป็นทั้งอาจารย์และพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตร ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 เทอม ในช่วงชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เพื่อมีความเข้าใจในลักษณะงานเพิ่มมากขึ้น ก่อนเข้าสู่การเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่อไป”

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กล่าวอีกว่าในส่วนของ TFG พร้อมให้การสนับสนุนงานวิชาการ ทั้งการร่างหลักสูตรในภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ร่วมถึงการฝึกงานของนักศึกษาด้วย โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจในด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต โดยมีกำหนดระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามเป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯมีความยินดีที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษารวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯมีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนดังกล่าว เพราะองค์ความรู้และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ย่อมส่งผลดีต่อบริษัท และภาคอุตสาหกรรม ร่วมถึงประเทศชาติในอนาคต

ที่มา: ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

Symbol: TFG