PTTEP Teenergy รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิดใหม่ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) กับโครงการประกวดชิงทุนการศึกษา

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สานต่อโครงการ PTTEP Teenergy อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในท้องทะเลไทย โดยยังคงมุ่งเน้นให้เยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่การเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 เปิดรับสมัครเยาวชน ที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และมีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม 3 โครงการ ได้แก่

  • โครงการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล(PTTEP Teenergy: Young Ocean for Life Innovation Challenge)
  • โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (PTTEP Teenergy: Ocean for Life Logo Contest)
  • กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ ทะเลเพื่อชีวิต : ถอดบทเรียนลมหายใจแห่งท้องทะเล (Ocean for Life : Breath of the Sea)

สำหรับ โครงการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (Young Ocean for Life Innovation Challenge) ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 540,000 บาท รางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรม ในแต่ละหัวข้อการประกวด (PROTECT, PRESERVE, PROVIDE) ได้รับเงินรางวัลทีมละ 100,000 บาท และได้รับเงินรางวัลสำหรับต่อยอดผลงานทีมละ 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละหัวข้อการประกวด ได้รับเงินรางวัลทีมละ 40,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในแต่ละหัวข้อการประกวด ได้รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท ทั้งนี้ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 15 ทีม ได้รับประกาศนียบัตรทั้งหมด สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง Facebook Fanpage : PTTEP Teenergy รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 30 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดใบสมัครที่  https://forms.gle/2F9GDDBcHyxNWuna7

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Ocean for Life Logo Contest) หัวข้อ ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 65,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล และทุกรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตร สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง Facebook Fanpage : PTTEP Teenergy รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://forms.gle/1potEHchr9gE2mNYA

กิจกรรมเสวนาในหัวข้อทะเลเพื่อชีวิต : ถอดบทเรียนลมหายใจแห่งท้องทะเล (Ocean for Life : Breath of the Sea) พูดคุยและรับฟังประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและมหาสมุทรอย่างยั่งยืน จาก รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ในพิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทะเล และการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานโครงการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 10 ปี (ปี 2563 – 2573) เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องทะเลไทย และเพิ่มรายได้แก่ชุมชน ใน 17 จังหวัดรอบอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นราธิวาส และกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ SDG 14 : Life Below Water การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกรอบดำเนินงานภายใต้ “กลยุทธ์ 3P” “PROTECT” คือการปกป้องท้องทะเลด้วยการบริหารจัดการขยะทะเล เพื่อป้องกันมลภาวะจากบนบกลงสู่ทะเล “PRESERVE” คือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยการปลูกป่าชายเลน การพัฒนาศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก และการจัดทำแนวเขตอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและบ้านปลา และ “PROVIDE”  คือการสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลรอบอ่าวไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่มา: มาสเตอร์ มายด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง

Symbol: PTTEP