TLC SPU บริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมงาน TLC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการร่วมถ่ายทอดความรู้ ในโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา KM เพื่อการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ให้แก่ คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ผ่านระบบ Online ZOOM เมื่อเร็วๆนี้

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม