บอร์ด SSI แต่งตั้ง “นาวา จันทนสุรคน” เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI แต่งตั้ง นายนาวา จันทนสุรคน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใหม่  ขับเคลื่อนธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและธุรกิจภายใต้ SSI Operating Company

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติรับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  ของนายวิน วิริยประไพกิจ   มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป และอนุมัติแต่งตั้งให้นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส หัวหน้าสายธุรกิจ  ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  

นายนาวา จันทนสุรคน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านการค้า ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก ตลอดจนมาตรการและหลักเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์บริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่างๆมากมายในภาคธุรกิจ

อนึ่ง นายวิน วิริยประไพกิจ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และประธานคณะกรรมการจัดการ โดยมีบทบาทขับเคลื่อนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยธุรกิจและสำนักงานกลุ่ม เพื่อเสริมธุรกิจเดิม สร้างธุรกิจใหม่และเติมทุนทางธุรกิจให้เกิดผลกำไรและความยั่งยืนสำหรับกลุ่มบริษัท

ที่มา: สหวิริยาสตีลอินดัสตรี