“What’s The Hex” 6 ผลงานครีเอทีฟอาร์ตของนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ศิลปากร

“What’s The Hex” 6ผลงานครีเอทีฟอาร์ตของนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ศิลปากร

เปิดตัวในเทศกาล Bangkok Design Week 2022ชั้น 2 ร้าน Chutie Is Baking ภายในโครงการ Charoen 43 Art & Eatery

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชวนคนรักงานศิลปะร่วมชมนิทรรศการ “What’s The Hex” นำเสนอ 6มุมมองสร้างสรรค์จาก 6นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบนำมาจัดแสดงใน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565” หรือ “Bangkok Design Week 2022” ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบและงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชีวิตใหม่ที่จะนำพาธุรกิจสร้างสรรค์ไทยก้าวไปข้างหน้า สร้างสีสันและชีวิตชีวาให้กับเมืองและผู้คน โดยงานวิจัยทั้ง 6 แบ่งออกเป็น

  • สารัตถะย่านวัฒนธรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร โดย เอก ทองประเสริฐ
  • นวัตกรรมการออกแบบหมุนเวียนขยะแฟชั่นให้มีอายุยืนยาว ด้วยการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ โดย จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน
  • Enhancing Thai Art with Generative and Procedural Method โดย ธนัช จิววารศิริกุล
  • สุนทรียรสแห่งโขน:การออกแบบผัสสสัมพันธ์ เพื่อขยายผลมิติทางปัญญา โดย ญาฐณา ภควัตธนโกศล
  • ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย ราชา ธงภักดิ์
  • การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ดิจิทัลแก่กลุ่มเยาวชนในศาสนาพุทธ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเนื้อหา ปรัชญาปฏิจจสมุปบาท โดย ภณสุทธิ์ สุทธิประการ

นิทรรศการWhat’s The Hexโดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงที่ชั้น 2 ร้าน Chutie is Baking ภายในโครงการ Charoen 43 Art & Eateryระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมและแผนที่สถานที่จัดงานคลิก https://www.bangkokdesignweek.com/bkkdw2022/program/9908

ที่มา: เอฟวายไอ บางกอก