หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดสนทนาธรรมพิเศษออนไลน์ ในวันอาสาฬหบูชา “ก่อนวงล้อ … จะหมุนไป” ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

วาระนี้อยากชวนทุกท่านมาร่วมพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ  ในยุคสมัยนี้ที่มีหลายเหตุปัจจัย ทั้งอุปสรรคและเอื้อโอกาส เราจะหมุนวงล้อธรรมกันต่อได้อย่างไรอีก ? … พบ ๓ ผู้ร่วมสนทนา…

InfoQuest Limited

23 ก.ค. 64

อาสาฬหบูชา ๒๕๖๔ วัดญาณเวศกวัน ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ชวนกัลยาณมิตร ร่วมกิจกรรมพิเศษออนไลน์ ตลอดทั้งวัน

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พาราณสี…

InfoQuest Limited

19 ก.ค. 64

‘งานวัดวิถีใหม่’ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลให้สังคมไทย (Some New Way of Wat’s Work)

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้รับโอกาสการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ในการทำโครงการการสังเคราะห์บทเรียนในเชิงหลักคิดและหลักปฏิบัติเพื่อการขยายผลพัฒนาก…

InfoQuest Limited

1 เม.ย. 64