หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดสนทนาธรรมพิเศษออนไลน์ ในวันอาสาฬหบูชา “ก่อนวงล้อ … จะหมุนไป” ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

วาระนี้อยากชวนทุกท่านมาร่วมพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ  ในยุคสมัยนี้ที่มีหลายเหตุปัจจัย ทั้งอุปสรรคและเอื้อโอกาส เราจะหมุนวงล้อธรรมกันต่อได้อย่างไรอีก ? …

พบ ๓ ผู้ร่วมสนทนา ที่น่าจะมีมุมมองมาแลกเปลี่ยนกันได้อย่างน่าสนใจ

พระครูสิริธรรมมาภิรัต วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช นักธรรมชั้นเอกเปรียญธรรม ๕ ประโยคปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศน.ด.) ท่านบวชเรียนมาตั้งแต่เป็นเณรและศรัทธาในพระศาสนามาต่อเนื่อง ทุกวันนี้เป็น รองอธิการ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ที่เข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ ๑ และได้รับเหรียญทองทางด้านวิชาการ ๔ เหรียญ  ด้านช่วยเหลือกิจกรรมดีอีก ๑ เหรียญ ได้รับพระราชทานทุนภูมิพลตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในวัยเพียง ๑๘ ปีเศษ  จากนั้นได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์  ด้วยวัยเพียงแค่ ๒๔ ปี โดยได้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่องการเปิดเสรีทางการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Financial Liberization in Southeast Asia) กับดไวต์ เพอร์คินส์ ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญฯ ผู้ที่มีความสนใจทั้งในเรื่องธรรมะ ศิลปะ โบราณคดี และ ลูกปัด

ติดตามรับชมรายการสด อาสาฬหบูชา ออนไลน์ ตลอดทั้งวัน ได้ทาง

Youtube Live : ญาณเวศก์ ออนไลน์

https://www.youtube.com/channel/UCYwstPJl49cZQ7cEa_S-yhw

Facebook Live : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

https://www.facebook.com/buddhadasaarchives/

Facebook Live : กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ

https://www.facebook.com/activitiessuanmokkhbkk

Zoom Meeting ID : 865 9089 0307 Passcode : 123456

https://us02web.zoom.us/j/86590890307…

(หมายเหตุ ทุกกิจกรรมไม่ต้องลงทะเบียน กิจกรรมใน Zoom เข้าร่วมได้เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และ ๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.)

ที่มา: หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ