การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2566

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2566 – TQA New Assessor 2023” เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พร้อมทุกมิติ…

thaipr.net

19 ม.ค. 66

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย จัดงานประชุมประจำปี ชูหลักการ Green Productivity พร้อมนำภูมิภาคสู่ความยั่งยืน

วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2565 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานผู้แทนองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization) ประจำประเทศไทย…

thaipr.net

21 ต.ค. 65

อบรมหลักสูตร Design Thinking for Innovative at Work (กระบวนการออกแบบความคิดเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงาน) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption กำลังเป็นคำที่แพร่หลายอย่างมากในโลกที่ธุรกิจยุคปัจจุบัน หลายธุรกิจให้ความหมายต่อสิ่งนี้ในทางลบ แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นแรงลบสำหรับธุรกิจที่เลือกจะเพิกเฉยหรือต่อต้าน แต่คนที่เปิดกว้างและเตรียมพร้อมยอมรับจะพบว่ามันสร้างประโยชน์มหาศาลต่อธุรกิจของพวกเขาในรูปแบบต่างๆ โดยในสภาวะการแข่งขันในยุคปัจจุบันนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว…

thaipr.net

10 ต.ค. 65

อบรมหลักสูตร Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

การเป็นพี่เลี้ยง และโค้ชทีมงานเป็นเทคนิคและกระบวนการที่ได้ผลในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ในการขับเคลื่อนทีมงานไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน ในยุคปัจจุบันนี้ หัวหน้า ผู้จัดการ ต้องมีบทบาทและรู้เทคนิคกา…

thaipr.net

6 ต.ค. 65

อบรมหลักสูตร Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ปัจจุบันองค์กรมุ่งเน้นการเติบโตแบบยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้นลูกค้า โดยผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าและตลาดได้ แต่อย่างไรก็ตามลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการสินค้าหรือบริการ…

thaipr.net

4 ต.ค. 65

อบรมหลักสูตร Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

Acceptance Sampling Plan เป็นเครื่องมือที่องค์กรสามารถนำไปใช้ในการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ชิ้นส่วนที่ส่งมาจากผู้ส่งมอบ (Incoming Inspection) หรือสุ่มตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูปก่อนที่จะส่งให้ลูกค้า…

thaipr.net

3 ต.ค. 65

อบรมหลักสูตร Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่) วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2565

การจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย การจัดเก็บสินค้า การขนส่งหรือการส่งมอบสินค้าและบริการใ…

thaipr.net

3 ต.ค. 65

อบรมหลักสูตร Driving Value with Agile Management (ขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ด้วยการบริหารแบบ Agile) วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2565

แนวคิดและวิธีการบริหารงานแบบ Agile ได้รับความสนใจจากองค์กรทั่วโลกที่ต้องการปรับตัวให้รองรับความเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นและสามารถสร้างคุณค่า (Value) ในการผลักดันธุรกิจให้ขับเคลื่อน สิ่งสำคัญคือองค์กรต้อง…

thaipr.net

3 ต.ค. 65

อบรมหลักสูตร 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

7 Wastes  หรือ การลดความสูญเสีย 7 ประการ เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มผลิตภาพ ที่มุ่งลดความสูญเสียในกระบวนการหรือการทำงาน  เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ทันเวลา…

thaipr.net

30 ก.ย. 65

อบรมหลักสูตร Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

การดำเนินธุรกิจ การทำงาน การประสานงาน ทุกประเภททักษะหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือการเจรจาต่อรอง เมื่อผู้ร่วมงาน  ผู้ร่วมโครงการ หรือผู้ร่วมทำธุรกิจ มีเป้าหมาย มีผลประโยชน์ มีแนวความคิด…

thaipr.net

30 ก.ย. 65
1 2 3 23