กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ม.ศรีปทุม ต้อนรับ ม.ราชภัฎเชียงราย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ให้การต้อนรับ ผศ.จิรพัฒน์ อุปถัมภ์…

thaipr.net

12 พ.ค. 66

SPU จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 10 คณะ 4 วิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ค่ายผู้นำนักศึกษา” พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 10 คณะ 4 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม…

thaipr.net

12 พ.ค. 66

บริการวิชาการ! ผู้บริหาร วทบ. SPU ถ่ายทอดความรู้ “Design Thinking” มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

อาจารย์วรวลัญช์ ธนัชปิยะธันย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข…

thaipr.net

11 พ.ค. 66

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ SPU ถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ ”การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ” ทางออนไลน์ VRU.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) บริการวิชาการสู่สังคม ได้รับเชิญจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ…

thaipr.net

11 พ.ค. 66

SPUIC เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ มัธยมปลายส่องสาขาน่าเรียน International Airlines Business

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาธุรกิจการบิน (International Airlines Business) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUIC) เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 50 คน…

thaipr.net

10 พ.ค. 66

SPU จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ คณะครูโรงเรียนบางบัว โครงการการพัฒนาเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อการสร้างรายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรง…

thaipr.net

10 พ.ค. 66

ติดอาวุธ DEK สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ SPU ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลทางการบริหารจัดการสมัยใหม่

ผศ.ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล หัวหน้าสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ และผศ.อรนิษฐ์ แสงทองสุข อาจารย์ประจำสาขาฯ…

thaipr.net

10 พ.ค. 66

OOE SPU ต้อนรับ ม.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning และการผลิตสื่อดิจิทัล

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (OOE SPU)ให้การต้อนรับ ดร.องอาจ เทียบเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี…

thaipr.net

8 พ.ค. 66

ส่งต่อความรู้สู่สังคม! คณะบริหารธุรกิจ SPU ร่วมกับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ”การจัดการ Food Waste” อสม.เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ Food Waste” ภายใต้โครงการ…

thaipr.net

8 พ.ค. 66

คณะศิลปศาสตร์ จับมือศูนย์สหกิจศึกษาฯ ม.ศรีปทุม หารือ บริษัท ATP เสริมแกร่งความร่วมมือทำงานประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ SPU เข้าร่วมการประชุมหารือ ร่วมกับสถานประกอบการพันธมิตร บริษัท ATP  (Assawalert Training Program) ซึ่งมีความร่วมมือกับคณะศิลปศ…

thaipr.net

2 พ.ค. 66
1 2 3 4 5 6 162