ม.พะเยา เข้ารับตรวจสอบขอใบอนุญาตปลูกกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ คณะทำงานควบคุมและกำกับดูแลกัญชง (Hemp) จังหวัดพะเยา เข้าตรวจสอบสถานที่ขอรับอนุญาตปลูกกัญชง ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ตรงตามกำหนดมาตรฐานสถานที่ และระบบการควบคุมการปล…

InfoQuest Limited

15 ก.ย. 64

“คลินิกกฎหมาย” นิติศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมอบรม กฎหมายเพื่อผู้บริโภค

คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา (มหาวิทยาลัยพะเยา) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับ กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานประจำจังหวัดพะเย…

InfoQuest Limited

14 ก.ย. 64

ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) หนึ่งทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน สำหรับคนยุคใหม่

ในยุคการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างก้าวกระโดด (Energy Disruption) พลังงานไฟฟ้าจะมีบทบาทและทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทางมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่…

InfoQuest Limited

9 ก.ย. 64

นิสิต SEEN ม.พะเยา รับมอบโล่เกียรติคุณ Green Youth ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…

InfoQuest Limited

8 ก.ย. 64

คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา นำเสนอแนวทางพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของคณะ โดยมีคณบดีและบุคลากรคณะสหเวชศาส…

InfoQuest Limited

8 ก.ย. 64

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

“มาเถอะ อยากดูแล” โดยเปิดรับสมัคร… ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 150 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 30 คน >>  ช่องทางการรับสมัคร……

InfoQuest Limited

6 ก.ย. 64

กิจกรรมการนำเสนอผลงาน (Pitching) ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนจังหวัดพะเยา ฯ

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน (Pitching) ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนจังหวัดพะเยา หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเ…

InfoQuest Limited

6 ก.ย. 64

นักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตฯ คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี นายชนะชล จันทร์โชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4 โครงการ วมว. นายโชตยากร ดวงแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.5 โครงการ วมว. นายธนโชติ วงค์ปุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

InfoQuest Limited

3 ก.ย. 64

SEEN ม.พะเยา เตรียมความพร้อมเข้าร่วมเครือข่าย TCNN ตั้งเป้าเป็นองค์กรให้ความรู้ด้าน “การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” 

วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของ…

InfoQuest Limited

2 ก.ย. 64

ม.พะเยา ร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ ๔๔ ปี

จังหวัดพะเยา เดิมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๐ จังหวัดพะเยา ได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ ๗๒ ของประเทศไทย การทำบุญครบรอบการก่อตั้งจังหวัดพะเยา…

InfoQuest Limited

31 ส.ค. 64
1 2 3 9