วว. เข้าร่วมประชุมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานสเปน หารือการสนับสนุนความร่วมมือด้านวิจัยพัฒนาระดับนานาชาติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับหน่วยงาน Centre for the Development of Industrial Technology

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.อาณัติ  หาทรัพย์   ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  (ศทร.)  ดร.ฮัฟนี  ลาเต๊ะ นักวิชาการ ศทร. และ น.ส.รัตนา  งามวิศิษฐ์ศิลป์  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ วว.  เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานสเปน ร่วมหารือเรื่องการสนับสนุนความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับหน่วยงาน Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI) ซึ่งมีภารกิจช่วยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทสเปน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระดับประเทศและนานาชาติ โดยการให้ทุนสนับสนุนและสรรหาแหล่งเงินทุนวิจัยอื่นๆ เช่น กรอบความร่วมมือ Horizon Europe และ Southeast  Asia-Europe  Joint  Funding  Scheme  for  Research and  Innovation (JFS  SEA) เป็นต้น  ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้นำเสนอโครงการที่ วว. มีความร่วมมือกับหน่วยงานสเปน และหัวข้อความร่วมมือที่เป็นไปได้ เช่น ทรัพยากรดิน การเกษตร แหล่งโปรตีนทดแทนจากแมลงและสาหร่าย เทคโนโลยีระบบราง  และการรีไซเคิลแบตเตอรี่ 

นอกจากนี้  คณะผู้แทน  วว. เ ข้าเยี่ยมคารวะ  นางพันทิพา  เอี่ยมสุทธา  เอกะโรหิต  เอกอัครราชทูต  ณ กรุงมาดริด  คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครทูต   (สอท.) และ น.ส.วิชาดา  ภาบรรเจิดกิจ  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.)  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565  ณ  กรุงมาดริด ประเทศสเปน 

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย