ถึงเวลาคว้ารางวัลแห่งเกียรติยศ ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก ‘รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565’

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมร่วมสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 (The Prime Minister’s Industry Award 2022) รางวัลแห่งเกียรติยศที่จัดขึ้นโดย กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม รวมถึงมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวหน้า ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานในการยื่นเอกสารประกอบการสมัครขอรับรางวัลได้ที่ https://industryaward.industry.go.th/th ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ