TOA รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD ประจำปี 2564

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ประจำปี 2564 หรือ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2021 ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ ทั้งในส่วนของโรงงานบางนาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และโรงงานสำโรงต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

 TOA มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ให้ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อบุคลากร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับมาตรฐานโครงการ CSR-DIW กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาให้การอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เป็นระบบอัตโนมัติในระบบปิด (Closed System) ที่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อพนักงาน ช่วยลดน้ำเสีย และผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Greenovation) นอกจากนี้ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ทั้งด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะให้แก่นักเรียนได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน โครงการพัฒนาช่างสี โดยการให้ความรู้ทักษะการทาสีแก่คนในชุมชน เพื่อที่จะสามารถนำความรู้มาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไป เพื่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ที่มา: ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

Symbol: TOA