วศ.ประชุมแนวทางความร่วมมือร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและรับรองบุคลากรในห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร. ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ได้นำทีมหัวหน้ากลุ่มงาน กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมประชุมเจราจาแนวทางความร่วมมือระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับนางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีประเด็นการหารือดังนี้1. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการที่ต้องขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม2. แนวทางการให้การรับรองบุคลากร (ISO/IEC17024)

ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์บริการ