GIT เสริมทัพพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีไทยก้าวไกลบุกตลาดโลกอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้รับการแต่งตั้งจากThe Responsible Jewellery Council หรือ RJC องค์กรด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก ให้เข้าร่วม SDG Taskforce เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT เปิดเผยว่า GIT ได้รับเชิญและแต่งตั้งจาก The Responsible Jewelry Council หรือ RJC ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วม SDG Taskforce ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งสิ้น 26 ราย จากบริษัทและหน่วยงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลก อาทิ De Beers Group, Hermès Jewelry, World Diamond Council, World Gold Council โดยคณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดทิศทางให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในการสร้างความเติบโตและยั่งยืนในอุตสาหกรรมโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ  GIT จะร่วมทำหน้าที่ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ทิศทาง และ กระบวนการในการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และนำมาถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการไทย เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีหลักแห่งหนึ่งของโลก

GIT เป็นสถาบันหลักของประเทศไทยด้านการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณีและโลหะมีค่า มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นห้องปฏิบัติบัติการด้านอัญมณีและโลหะมีค่าแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:17025 และ ISO/IEC 27001 ในเรื่องมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และการตรวจสอบ และยังได้ดำเนินการจัดทำ GIT Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า เพื่อใช้สำหรับผลักดันให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบของไทยมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ รวมทั้งยังมีวิจัยที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมากมาย อาทิ การศึกษาระบบสำแดงและการติดตามแหล่งที่มาของพลอยสีโดยใช้เทคโนโลยี Block chain เพื่อสอบกลับถึงแหล่งที่มาได้นำไปสู่การพัฒนาอุตสากรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย บนพื้นฐานของความโปร่งใส ซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในฐานะของตัวแทนประเทศไทย GIT มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในเรื่องมาตรฐานในระดับสากล ให้สมกับการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก นายสุเมธ กล่าวปิดท้าย

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)