ซีพีแรม คว้ามาตรฐาน IPHA การันตีคุณภาพและความปลอดภัยอาหารสูงสุด

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้นำธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน ได้รับการรับรองมาตรฐาน IPHA การันตีคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารสูงสุด ตลอดกระบวนการผลิต สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ในการให้ความสำคัญสูงสุดของการควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ และความปลอดภัยทางอาหาร รวมถึงป้องกันการปนเปื้อน COVID-19 อย่างเข้มงวดและเคร่งครัด ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของการผลิตอาหาร อาทิ ด้านวัตถุดิบ ด้านการผลิตสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านกระบวนการจัดส่ง เป็นต้น โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์กรณี COVID-19 อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มาตรฐาน “IPHA : Industrial and Production Hygiene Administration” สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อน COVID-19 เป็นมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำเครื่องหมายรับรองดังกล่าวเพื่อแสดงว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการดูแลบุคลากร กระบวนการผลิต และสถานที่ได้ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย

ที่มา: ซีพีแรม