ไปรษณีย์ไทย x บขส. ผนึกเครือข่ายยานพาหนะ – เส้นทางเดินรถ บริการขนส่ง “ฮับทูฮับ” ช่วยกระจายสินค้า พร้อมเพิ่มทางเลือกการขนส่งให้สะดวกอีกขั้น

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผนึกความร่วมมือ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ให้บริการการฝากส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ผ่านความชำนาญด้านเส้นทาง ยานพาหนะ และจุดให้บริการ ในรูปแบบการส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์จากศูนย์กระจายสินค้าหนึ่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าอีกแห่งหนึ่ง หรือ Hub to Hub โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรของทั้งไปรษณีย์ไทยและ บขส. ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่จะมีทางเลือกและความมั่นใจ กับการฝากส่งสิ่งของที่มากกว่าเดิม และตอบโจทย์ปริมาณการฝากส่งสิ่งของและเทรนด์การส่งด่วน ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานด้านการรับฝาก – นำจ่ายไปรษณียภัณฑ์ และพัสดุ ไปรษณีย์ไทยถือว่ามีความ ครบครันในด้านโซลูชันการให้บริการที่ตอบโจทย์กับประเภทความต้องการขนส่ง ความสะดวก รวมทั้งเครือข่ายที่ครอบคลุมที่สุด และในปีนี้เพื่อให้ด้านเครือข่ายและทางเลือกในการขนส่งสิ่งของ กับไปรษณีย์ไทยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมมือกับ บขส. หรือบริษัท ขนส่ง จำกัด ที่จะให้บริการกับประชาชนในการฝากส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและเครือข่ายของ ทั้งสองฝ่ายที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในด้านความชำนาญเส้นทาง ยานพาหนะ เทคโนโลยี ด้านข้อมูล รวมทั้งจุดให้บริการที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งการจับมือกันในครั้งนี้จะช่วยตอบโจทย์ ปริมาณการฝากส่งสิ่งของที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในด้านระยะเวลาการส่งด่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

“ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามแนวคิด Sharing Economy ซึ่งทั้งไปรษณีย์ไทย และ บขส. นับเป็นผู้ที่มีความชำนาญด้านเส้นทาง มีเครือข่ายและยานพาหนะที่สามารถรองรับการขนส่งได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้ รูปแบบของการดำเนินงานจะเป็นการส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์จากศูนย์กระจายสินค้าหนึ่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าอีกแห่งหนึ่ง หรือ Hub to Hub และการส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์จาก ศูนย์กระจายสินค้าหนึ่งส่งมอบให้กับผู้รับปลายทาง หรือ Hub to Door โดยในปี 2566 จะเริ่มต้นด้วยการดำเนินงานแบบแรกคือ Hub to Hub ซึ่งเป็นการนำพัสดุภัณฑ์ที่ฝากส่งกับ บขส. มาส่งผ่านรถยนต์ขนส่งของไปรษณีย์ไทยไปยังศูนย์กระจายสินค้าต่าง ๆ ในภาพรวมคาดว่าจะมีปริมาณงานขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 350 ชิ้น / เที่ยว (ไป – กลับ) หรือ 10,500 ชิ้น/ เดือน สำหรับรถขนส่งของ บขส. 1 คัน และตอบโจทย์ กับกลุ่มสินค้าประเภทเกษตรกรรม อาหาร สิ่งของขนาดพิเศษ อีคอมเมิร์ซ ฯลฯ ที่ต้องการกระจาย – จำหน่ายสินค้าในพื้นที่อื่น ๆ”

ดร.ดนันท์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์ไทยและ บขส. จะเริ่มต้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ โดยไปรษณีย์ไทยจะเป็นผู้นำยานพาหนะเข้าไปรับสิ่งของในสถานีขนส่งผู้โดยสารของ บขส. ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นศูนย์รับฝากพัสดุภัณฑ์ จากนั้น จะนำสิ่งของไปยังศูนย์กระจายสินค้าในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งนี้ มั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับทั้งสองฝ่ายได้โดยเฉพาะจากกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างผู้ประกอบการรายย่อยที่ค้าขายทั้งใน ช่องทางออนไลน์ – ออฟไลน์ และแต่ละรายมีคู่ค้าที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังจะทำให้สินค้าถูกนำจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดความกังวลของสินค้าที่ค้างตามศูนย์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ด้าน ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2502 เรื่องการเดินรถขนส่งต่างจังหวัด จากเดิมให้ บขส. รับภาระเฉพาะเดินรถโดยสาร เป็นให้มีภารกิจด้านการขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ บขส. พิจารณาแนวทาง การดำเนินธุรกิจ ร่วมกับ ปณท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับเป็นทางเลือก ในการให้บริการประชาชน ดังนั้น บขส. และ ปณท จึงได้หารือและตกลงร่วมกันที่จะร่วมมือ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และ บูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและเครือข่าย ของทั้งสองหน่วยงานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บขส. ได้พัฒนาบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ปัจจุบัน บขส. มีศูนย์รับส่งพัสดุภัณฑ์หลักอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และมีสาขารับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ รวมถึงตัวแทนรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวม 175 แห่ง สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทางไปรษณีย์ไทย จะเข้ามาช่วยสนับสนุน บขส. ในการขนส่งสินค้า จากสถานีต้นทาง และสถานีปลายทาง เพื่อส่งต่อไปยังผู้รับสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการรับ-ส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ รวมทั้งเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการด้วย

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์