GEODIS ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับการรับรอง Investors in People

จากความพยายามของจีโอดีสในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ที่ผ่านมานี้ ส่งผลให้ จีโอดีสใน 12  ประเทศและเขตแดนได้รับการรับรอง Investors in People (IIP) ซึ่งการรับรอง IIP ถือเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรให้ความสำคัญกับบุคคลากร เพื่อสร้างองค์กรที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจีโอดีส มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญ

โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรอง IIP ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย บังกลาเทศ จีน ฮ่องกง อินเดีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

จากกรอบโครงสร้าง 9 ดรรชนีหลักของมาตรฐานการรับรอง IIP ที่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลากว่า 30 ปี และได้รับการยอมรับในกว่า 66 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทต่างๆ ที่ขอรับการรับรอง IIP ได้ถือปฏิบัติเพื่อให้องค์กรบรรลุสู่ประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานหลัก ทั้ง 3 ด้านของการบริหารงานบุคลากร อันได้แก่ ด้านของผู้นำ (Leading) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน (Supporting) และด้านการพัฒนาปรับปรุง (Improving)

Anne Tan หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของจีโอดีสกล่าวว่า “ดรรชนีชี้วัดของ IIP นี้สอดคล้องกับ ‘กฎทองของจีโอดีส’ และ ‘หลักการความเป็นผู้นำ 7 ประการ’ สำหรับองค์กรของเราเป็นอย่างมาก การบริหารของผู้นำและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากร (Leading and inspiring our people) ของเราด้วยการให้เข้ามามีส่วนร่วมและการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร ตลอดจนการสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ การพัฒนาบุคคลากรของเราอยู่เสมอจะทำให้พนักงานของเราสามารถตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง และยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่าการรับรองมาตรฐาน IIP นี้ช่วยให้เราก้าวถึงความสำเร็จตามหลักการของจีโอดีสได้อย่างสอดคล้องกัน

การที่องค์กรมีเป้าหมายที่ชัดเจนตาม Ambition 2023 และมีแผนกลยุทธ์ในการเปลี่ยนถ่ายในองค์กร ( Transformation Program) ซึ่งเราได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้การนำและการสนับสนุนจากคณะกรรมการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาในทุกภาคส่วนในองค์กรและเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจภายในระยะเวลา 5 ปี ตามเป้าหมายที่กำหนด เหล่านี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทำให้การรับรองมาตรฐาน IIP ทำได้อย่างสัมฤทธิผลและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

Onno Boots ประธานคณะกรรมการบริหารและซีอีโอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่า “จีโอดีสเอเชียแปซิฟิกกำลังอยู่ในภาวะแห่งการเดินทางสู่การเติบโตเพื่อก้าวไปข้างหน้าโดยมีการเปลี่ยนถ่ายอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เราได้มีการเปิดรับนวัตกรรมและขับเคลื่อนอย่างพลวัตในทุกทีมและในระดับภูมิภาค ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำให้จีโอดีสได้ก้าวเข้ามามีส่วนเพิ่มทางการตลาด และยังมีโครงการด้านอื่นๆ เช่น ‘Manage!’ ที่เปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ เป็นโครงการเพื่อช่วยพัฒนาฝึกอบรมผู้นำอบรม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าจีโอดีสได้ลงทุนใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความพร้อมของบุคลากรในการรับมือกับความท้าทายและการเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กร นอกจากนี้ จีโอดีส ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาแต่ละบุคคลในทุกระดับ ทั้งนี้เป้าหมายของเราคือการดึงดูดบุคลากรรุ่นใหม่และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง (Talent) บุคคลที่มากความ สามารถ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้มีโอกาสก้าวไปกับธุรกิจโลจิสติกส์ที่ท้าทายของพวกเรา ได้รับความมั่นคงในด้านการงาน และได้การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระดับโลกในขณะเดียวกัน”

ตัวอย่างบางส่วนของกิจกรรมที่จีโอดีส ได้ดำเนินการมา เพื่อให้บรรลุมาตรฐาน IIP ได้แก่:

– การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนผลสำรวจความคิดเห็นพนักงาน (Employee Engagement Focus Groups) เพื่อเป็นหน่วยทำงานในการวิเคราะห์ หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง ซึ่งในเรื่องนี้มีความสอดคล้องกับหนึ่งในดรรชนี 9 ประการของ IIP ในเรื่อง ‘การให้อำนาจและมีส่วนร่วม’ (Empowering and involving people) ที่ผู้นำต้องการให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น” และ นำเสนอแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงจากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน (EES) ซึ่งจัดทำโดยอาสาสมัครตัวแทนจากคณะทำงาน Focus Group EES นี้
– แผนการโยกย้าย หมุนเวียนงานระหว่างฝ่ายในประเทศต่างๆ ของอาเซียน ถือได้ว่าเป็นความคิดริเริ่มที่สอดคล้องกับดรรชนี IIP ในเรื่อง ‘โครงสร้างของการทำงาน’ (Structuring Work) ภายใต้ดรรชนีด้าน ’การส่งเสริมและสนับสนุน’ โดยผู้ให้การรับรอง IIP มีความเห็นว่า “แนวปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ดีช่วยเพิ่มทักษะและความสามารถเพิ่มเติมให้กับบุคลากรในองค์กรและเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เติบโตในงานของพวกเขาด้วย 
– จีโอดีสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้นำแนวทาง Lean Six Sigma (LSS) Green Belt และ แผนเพื่อปรับปรุง EES มาปฏิบัติในองค์กร ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับดรรชนี IIP ว่าด้วยการ “ส่งมอบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” (Delivering continuous improvement) ขณะที่คณะกรรมการของ IIP ระบุว่า “LSS สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่แค่ในเรื่องการประหยัดต้นทุนและประสิทธิภาพงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วมและช่วยพัฒนาบุคลากรด้วย

Frederic Chapellier กรรมการผู้จัดการ จีโอดีสประเทศไทย กล่าวว่า “พนักงานของเรา คือ หัวใจสำคัญขององค์กร ดังนั้น จีโอดีสจึงได้ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีที่สุด พร้อมกับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะและความชำนาญของพวกเขาได้ต่อไป”

GEODIS – www.geodis.com

GEODIS เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านซัพพลายเชน (Supply Chain) อันดับต้นของโลก ความมุ่งมั่นของเราคือ การช่วยให้ลูกค้าสามารถทำธุรกิจได้โดยไร้ข้อจำกัดหรือปัญหาด้านโลจิสติกส์ จีโอดีสได้มีบริการหลากหลายรูปแบบ (การยกระดับห่วงโซ่อุปทาน ตัวกลางขนส่งสินค้า บริการจัดการด้านโลจิสติกส์ การกระจายและการขนส่งแบบด่วนพิเศษ และการขนส่งทางรถบรรทุก) บริษัทยังเป็นองค์กรระดับโลก โดยดำเนินการ ใน 67 ประเทศ และมีเครือข่ายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมกว่า 120 ประเทศ ทำให้บริษัทกลายเป็นธุรกิจชั้นนำอันดับ 1 ในฝรั่งเศส อันดับ 6 ในยุโรป และ อันดับ 7 ทั่วโลก ในปี 2563 จีโอดีสมีพนักงานมากกว่า 41,000 คนทั่วโลก และสร้างรายได้กว่า 8.4 พันล้านยูโร

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1549630/IIP_Silver___APAC_RGB.jpg
คำบรรยายภาพ – จีโอดีสในฮ่องกง (ภาพซ้ายบน), จีน (ภาพซ้ายล่าง) และออสเตรเลีย (ภาพขวา) ระหว่างที่ร่วมฉลองการได้รับการรับรอง Investors in People (IIP)

ที่มา: พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์