ดีอีเอส ร่วมเวที ESCAP หารือแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มทางด่วน ข้อมูลเอเชียแปซิฟิก AP – IS (2022 – 2026)

เมื่อเร็วๆนี้  นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมการประชุม The First Meeting of The Drafting Group for Developing The Action Plan of The Asia – Pacific Information Superhighway [AP-IS] ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มทางด่วนข้อมูลเอเชียแปซิฟิก AP – IS (2022 – 2026) รวมถึงพัฒนาสิ่งที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องจากแผนฉบับเดิม AP – IS (2019 – 2022) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม