ดีอีเอส ร่วมพิธีปิดงานเฉลิมฉลอง Girls in ICT 2021 ประเทศไทย ผ่านการประชุมทางไกล  หนุนเยาวชน สตรี หันมาสนใจ ICT ให้มากขึ้น

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมกล่าวในพิธีปิดกิจกรรม Girls in ICT Day 2021 ของประเทศไทย ในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีปิดจาก ITU องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) UNESCO UNICEF UNESCAP สำนักงาน กสทช. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา โดยปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ITU ในฐานะผู้ริเริ่มจัดงานดังกล่าว ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมอบรมในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2564 ซึ่งดำเนินการสำเร็จไปด้วยดี โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ คือ การจัดฝึกอบรมให้แก่นักเรียนหญิงทั่วประเทศไทย อาทิ การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ ความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและชายด้วยการสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลให้เด็กผู้หญิงหันมาสนใจใน ICT และการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ให้มากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ในชุมชน การสร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 200 คน มาจากโรงเรียนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย อาทิ จังหวัดพิษณุโลก พังงา และสกลนคร  

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม