ดีอีเอส ร่วม บก.สอท. และกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ศึกษาแนวทางการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย PDPA

เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (บก.สอท.)  ซึ่งเป็นการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับ กลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในการนี้ที่ประชุมหารือประเด็นสำคัญ  อาทิ   1. แนะนำหน่วยงาน และหน้างานที่รับผิดชอบ 2. Roadmap การพัฒนาเรื่อง Data Privacy & Protection ในประเทศไทย 3. แนวปฏิบัติหรือ Guideline แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจัดทำกลไกภายในให้เป็นไปตาม กฎหมาย PDPA  4. หารือแนวทางการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย PDPA หลังจากวันที่ 1 พ.ค. 2563 และ 5. สรุปประเด็นการหารือที่สำคัญ และกำหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรมในดำเนินการร่วมกันในครั้งต่อไป ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

 

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม