รองปลัดฯ ดีอีเอส บรรยาย “ความสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส.

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีผู้บริหารฯ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดป้องกัน (สำนักงาน ป.ป.ส.) เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ส.

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม