มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” รองรับยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต ในการเยี่ยมชมโครงการ “Idea Market #3” กิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จากการคิดค้นและพัฒนาเป็นนวัตกรรมรองรับสังคมไทยก้าวสู่ยุค 5G ภายใต้แนวคิดแก้ปัญหาสังคมที่น่าสนใจ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ในรูปแบบบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มากด้วยทักษะ Multi-Skills รองรับยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 -17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 Zone A –C และ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ: รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากซ้ายไปขวา

  1. ดร. พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม นายกสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
  2. รศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต
  3. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ประธานอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต
  4. ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  5. ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต
  6. รศ.นพ. ปรีชา สุนทรานันท์ อนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม