รณรงค์วันปอดอักเสบโลก (World Pneumonia Day 2021)

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ร่วมกับ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง ปีที่ 6 เนื่องในวันปอดอักเสบโลก (World Pneumonia Day 2021) เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคไอพีดี (IPD) และโรคปอดอักเสบอย่างถูกวิธี พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้มีสุขภาพดี โดยมี รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 2 จากขวา) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย (ที่ 1 จากขวา) และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวนัทปรียา พงษ์สามารถ กรรมการและประชาสัมพันธ์ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมงาน ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา: ไมนด์ ทัช