รับชมย้อนหลังเสวนาโครงการแชร์เพื่อช่วย “ชีวิตใหม่หลังการปลูกถ่ายไต”

รับชมภาพบรรยากาศพร้อมไฮไลท์งานเสวนาโครงการแชร์เพื่อช่วย ครั้งที่ 1 “ชีวิตใหม่หลังการปลูกถ่ายไต” จัดโดยโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และผู้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต พร้อมด้วยบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ซึ่งเป็นงานเสวนาที่รวบรวมข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาโรคไตเรื้อรังทั้งจากมุมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต และประสบการณ์ตรงจากผู้รับการปลูกถ่ายไต ฯลฯ

ทั้งนี้เวทีเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ ประธานฝ่ายการศึกษาวิชาการและการฝึกอบรมโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ รับหน้าที่ดำเนินการอภิปรายและร่วมอภิปรายภายใต้หัวข้อ “ชีวิตใหม่หลังการปลูกถ่ายไต” ร่วมกับสมาชิกผู้อภิปรายจากวงการอายุรแพทย์โรคไต ประกอบด้วยนายแพทย์ ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์ และแพทย์หญิงธิดารัตน์ กิจรุ่งไพบูลย์ อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้รับการปลูกถ่ายไตและญาติใกล้ชิดผู้รับการปลูกถ่ายไต ประกอบด้วยนายวินัย ศรีดารณพ นายแพทย์ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์นายทวีศักดิ์ ทรงสิทธิโชค และนางศิริรัตน์ เรืองจุติโพธิ์พาน ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่พลาดการเข้าร่วมฟังเสวนาฯ สามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook โรงพยาบาล สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ หรือ @Bhumirajnakarin และช่อง Youtube ชื่อ BHUMIRAJANAGARINDRA KIDNEY INSTITUTE HOSPITAL

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม https://youtu.be/QmLi-_lh9Eg

ที่มา: ทริปเปิ้ล พี คอนเน็คชั่น