กระทรวงแรงงานเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ ป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน คุ้มครองดูแลสิทธิ สวัสดิการ แรงงานต่างด้าว

นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งการดำเนินงานบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี

นางดรุณี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนชาวไทย และให้ลูกจ้างต่างด้าวได้รับสิทธิ สวัสดิการที่เป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมอบนโยบายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ในทุกจังหวัดเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการตรวจคุ้มครองแรงงาน การปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOP) ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย (National Referral Mechanism : NRM) ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรค กระบวนการ วิธีการตรวจคุ้มครองแรงงาน และการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน

ทั้งนี้ จากการประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสระมรกต ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำชับให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบกิจการในการคุ้มครองดูแลสิทธิแรงงานของลูกจ้างแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย ในเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ สภาพการจ้าง สภาพการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การประกันสังคม การรักษาพยาบาล การคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการตามที่กฎหมายบังคับ เป็นต้น เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิและสวัสดิการจากสถานประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม และเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดลำดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดิมอีกด้วย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน พร้อมสังเกตการณ์การตรวจบูรณาการตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัดปราจีนบุรี จากหน่วยงานในจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ กอรมน.ปจ. พม.ปจ. สนง.จัดหางานจังหวัด สนง.แรงงานจังหวัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สนง.ตรวจคนเข้าเมือง สนง.ปกครองจังหวัด และสนง.สาธารณสุขจังหวัด ณ บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรองเท้า มีลูกจ้างทั้งสิ้น 617 คน เป็นแรงงานไทย 375 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 242 คน ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี   คุณเชษฐรัฐ  ชนะขำ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป โดยเน้นย้ำให้คุ้มครองดูแลสิทธิสวัสดิการของลูกจ้างแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวของจังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันมีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานตาม พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ เป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จำนวนทั้งสิ้น 28,704 คน ประกอบด้วย กัมพูชา 19,093 คน ลาว 3,222 คน และเมียนมา 6,389 คน

ที่มา: กระทรวงแรงงาน