สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตร การบังคับและการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone)

นางสาวลักขณา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตร การบังคับและการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตรที่แม่นยำ ระยะการฝึก 30 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่น ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ โดยมีประชาชนที่เป็นแรงงานภาคการเกษตรและประชาชนผู้สนใจ ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ จำนวน 44 คน ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากจังหวัดชัยภูมิ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ