สนพ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566

โดยแบ่งผู้เข้ารับการทดสอบวันละ 10 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน ณ อาคารช่างยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่