สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เสริมความรู้ด้านกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

นายสมเกียรติ เจษฎารมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรมยกระดับ หลักสูตรกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยบูรณาการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และสำนักบริการวิชาการ UNISERV มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยมีแรงงานในสถานประกอบการและนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจ และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 32 คน

ในการฝึกอบรมมุ่งเน้นในการทบทวนความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลคล พ.ศ. 2562 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูล หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และฝึกปฏิบัติกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Data Mapping) ตาม PDPA

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน