สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ

นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกโครงการพัฒนาทักษะของแรงงานอิสระยุด 4.0 (GIG Worker) หลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า (30 ชั่วโมง) ฝึกระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2566ให้กลุ่มแรงงานอิสระพื้นที่ ตำบลเหมืองง่า ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวนผู้รับการฝึก 22 คน เพื่อพัฒนาแรงงงานที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ และเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ

Gig Worker คือ คนที่ทำงานในรูปแบบงานชั่วคราว งานที่รับจ้างเป็นระยะเวลาสั้น จบเป็นครั้งๆ ไป ไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่ง เช่น งานพาร์ทไทม์ งานฟรีแลนซ์ โดยจุดเด่นของรูปแบบการทำงานนี้คือ มีอิสระ ทั้งการเลือกรับงานหรือเวลาทำงาน มีค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับจำนวนงานและความยากง่ายของงานที่ทำ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน