กทม.ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในเขตบางนา – ประเวศป้องกันผลกระทบจากเหตุไฟไหม้บ่อขยะแพรกษาใหม่

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเฝ้าระวังผลกระทบด้านมลพิษในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการว่า กรุงเทพมหานคร โดย สสล.ได้ติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 30 – 31 ม.ค.66 ในพื้นที่เขตใกล้เคียงบริเวณที่เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ ประกอบด้วย สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เขตบางนา โดยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ระหว่าง 40 – 74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เกินมาตรฐานในวันที่ 31 ม.ค.66 (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจวัดได้ระหว่าง 77 – 122 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานในวันที่ 31 ม.ค.66 (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประเวศ โดยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ระหว่าง 46 – 75 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานในวันที่ 31 ม.ค.66 (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจวัดได้ระหว่าง 87 – 123 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานในวันที่ 31 ม.ค.66 (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)

ขณะเดียวกันยังได้ประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และสำนักอนามัย กทม.ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และ จ.สมุทรปราการ รวมทั้งแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองให้ประชาชนรับทราบ ผ่านแอปพลิเคชัน AirBKK เว็บไซต์ www.airbkk.com, www.pr-bangkok.com, และเพจเฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม และเพจเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีพื้นที่ใกล้กับบ่อขยะแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบเรื่องสารพิษจากควันไฟ ได้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน วางแผนการทำงาน การทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้บริเวณบ่อขยะ หรือศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยว่า สปภ.ได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัย กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อ หรือใกล้เคียงประสานรับการสนับสนุนจาก กทม.รวมถึงการรับมือเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นในบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของ กทม.และสถานที่กำจัดขยะและสถานที่แปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ทุกขนาดในพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนั้น ยังได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการลักลอบเผาพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณใกล้เคียงและอาจลุกลามมายังสถานที่กำจัดขยะ การลักลอบเผากำจัดขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งกำชับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุกแห่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนตระหนักและมีส่วนร่วมป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในบ้านเรือนและพื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชนของตนเอง ตลอดจนเร่งดับเพลิงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีน้อยที่สุด ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุสาธารณภัยอื่น ๆ สามารถแจ้งเหตุทางโทรศัพท์สายด่วน 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: กรุงเทพมหานคร