วว. /บริษัทฝาจีบฯ จัดอบรมนวัตกรรมการคัดแยกขยะและสร้างมูลค่าเพิ่ม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) ร่วมกับบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกอบรมเรื่อง นวัตกรรมการคัดแยกขยะและสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกในโรงงาน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ บริษัท ฝาจีบฯ จังหวัดปทุมธานี โอกาสนี้ นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการ ศนพ. ร่วมกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย บรรยายเรื่อง การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการคัดแยกประเภทขยะพลาสติกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งจัดกิจกรรม work shop ด้านการผลิตจานรองแก้วจากขยะพลาสติกและการผลิตบล็อกปูพื้นจากขยะพลาสติกและของเหลือทิ้ง

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย