สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วม ตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ณ ลำพูน ร่วมกับ ทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจเยี่ยม สปก.กลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 2 แห่ง  เป็นแรงงานสัญชาติไทย จำนวน 7 คน สัญชาติเมียนมา จำนวน 4 คน และบุคคลบนพื้นที่สูง จำนวน 2 คน ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยทีมตรวจบูรณาการฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อการส่งต่อคดีแรงงานบังคับ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน